Zasady

EGZAMIN DOKTORANCKI

 

Egzamin  z języka obcego przed obroną pracy doktorskiej  przeprowadzany jest na poziomie B2,  zgodnie z Europejskim systemem opisu  kształcenia językowego.

 

 Egzamin  składa się z dwóch części :

1)      pisemnej, obejmującej znajomość języka ogólnego, w tym:

a)      test gramatyczno-leksykalny;

b)      rozumienie tekstu;

c)      wypowiedź pisemna (list, mail- ok. 150 słów).

2)      ustnej, obejmującej informacje o osobie, badaniach i dysertacji, w tym:

a)      autoprezentacja;

b)      tezy dysertacji doktorskiej;

c)      rozmowa na temat prowadzonych badań;

d)      przekład wybranego fragmentu tekstu na język polski.

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przyjmuje zgłoszenia  na egzamin pisemny w formie elektronicznej (spnjo@zut.edu.pl) co najmniej 5 dni przed egzaminem.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię i nazwisko…………………

Wydział …………………………

Język ……………………………

Termin egzaminu ……………….

 

Poniżej terminy egzaminów pisemnych w roku 2018. Egzamin odbywa się o godzinie 14.00 w siedzibie SPNJO. II piętro Budynek Międzywydziałowy.

 

·        25.01.2018 r.,

·        15.02.2018 r.,

·        29.03.2018 r.,

·        26.04.2018 r.,

·        17.05.2018 r.,

·        14.06.2018 r.,

·        05.07.2018 r.,

·        20.09.2018 r.,

·        25.10.2018 r.,

·        22.11.2018 r.,

·        13.12.2018 r.

 

 

Część pisemna egzaminu-  odbywa się w siedzibie SPNJO i trwa 90 minut. Zakwalifikowanie do części ustnej egzaminu doktorskiego następuje po rozwiązaniu 60 % zadań testu. Negatywna ocena z części pisemnej egzaminu kończy procedurę na tym etapie. Do kolejnego egzaminu można przystąpić w następnym terminie egzaminu pisemnego.

 

Część ustna egzamin – odbywa się na wydziale w terminie ustalonym indywidualnie z egzaminatorem z SPNJO odpowiedzialnym za dany wydział i trwa 30 minut.

Najpóźniej na 14 dni przed ustalonym terminem egzaminu ustnego kandydat dostarcza egzaminatorowi minimum 10 stron literatury fachowej w języku obcym  z dziedziny dotyczącej pracy doktorskiej, wymagany jest tekst oryginalny nie tłumaczony z języka polskiego.

 

Pytania i wątpliwości dotyczące egzaminów doktorskich można kierować:

- z języka angielskiego- mgr Alina Doroch

- z języka niemieckiego- mgr Maria Płusko

- z języka rosyjskiego- mgr Dorota Karelus